โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจุรี อ่อนมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0865283198

นางสาวมัลลิกา ศรีผาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประภาพร บุญนำมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3