โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัยสิทธิ์ นัทธี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวีระศักดิ์ พานทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3