โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประกาย รักษากลาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายคณิตชา ส่อนราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3