โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทศพร ณ นคร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนราพร จันสกุลณา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2