โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันทนา เหมสมิติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายทศพร ณ นคร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนราพร จันสกุลณา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3