โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพรากร สิงห์ไพศาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางชุติมา กีรติมาพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศุภนิดา แก้วแท้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1