โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ลูกจ้างประจำ

นายประดิษฐ์ เพ็งยิ้ม

นายนันทชัย ถุงทรัพย์

นางสาวบรรจง โตสวัสดิ์