โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพิริยา สีสด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายจิรภัทร ทองศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจวรรณ ริดนุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1