โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรัชฎาพร โตใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววาสุชล กุลชะโล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัญญารัตน์ โพธิวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสริตา ขำมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2