โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
คณะผู้บริหาร

นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0923915201
อีเมล์ : kannika@dangtanwittaya.ac.th

นางจุรี อ่อนมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0890823239
อีเมล์ : juree@dongtanwittaya.ac.th

นางชุติมา กีรติมาพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0817585813
อีเมล์ : chutima@dongtanwittay.ac.th

นายวีระศักดิ์ พานทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0922826192
อีเมล์ : weerasak@dongtanwittaya.ac.th

นายจิรภัทร ทองศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
อีเมล์ : giraphat@dongtanwittaya.ac.th

นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0901192976
อีเมล์ : thanaporn@dongtanwittaya.ac.th