โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชลกร ม่วงรอด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจุรี อ่อนมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางชุติมา กีรติมาพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวีระศักดิ์ พานทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิรภัทร ทองศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน