โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ วรรลยางกูร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 - 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ เพชรรุ่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ เกตุสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ปิยะสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สดงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพล เวชยางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล วาระนุช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิทย์ ทองอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 – 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พากเพียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562- 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน