โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ
34627
ตัวอย่างแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.31 KB 34633
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 34637
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ข้อมูล 26 มิ.ย. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 34712
สมุดบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.13 KB 34667
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 34675
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 34744
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 34660
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.09 KB 34648
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 34650
ฟอร์มแผนการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.88 KB 34728
รูปแบบโครงการปี 55
รายงานสรุปโครงการรูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 34978
โครงการปฎิบัติธรรมปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 209.5 KB 36758
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 35132
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 35433
รายชื่อครู
รายชื่อครูปีการศึกษา 54 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 35911
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188 KB 34919
วิเคราะห์ผู้เรียน(ทบ.ลีลา 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 35017
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 34847
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 34882
สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 34863
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 34873
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 34859
เรียนร่วม-เทคโนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 34830
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 34859
พัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 34851
การงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 34860
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 34847
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรโครงงานสุขศึกษา แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 34826
เกียรติบัตรเรียนร่วมการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 34821
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 34852
เกียรติบัตรตอบปัญหาภาษาอังกฤษ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 34807
เกียรติบัตรการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 34842
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.42 KB 34641
แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.27 KB 34647
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.89 KB 34630
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 34667
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 34691
บทความวิจัย (Research Article) เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.26 KB 36377
วิจัยในชั้นเรียน อ.ทิพภวัน สายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.61 KB 34764
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 34922
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.1 KB 34926
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 35844
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.75 KB 34899
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.23 KB 34950
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 34924
รายงานผลการพัฒนาคุรภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 35056
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 39134
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 35289
สัญลักษณ์โรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 21.37 KB 34976