โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ
93641
ตัวอย่างแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.31 KB 93649
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 93650
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ข้อมูล 26 มิ.ย. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 93722
สมุดบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.13 KB 93679
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 93688
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 93741
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 93670
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.09 KB 93661
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 93659
ฟอร์มแผนการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.88 KB 93728
รูปแบบโครงการปี 55
รายงานสรุปโครงการรูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 93991
โครงการปฎิบัติธรรมปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 209.5 KB 95767
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 94142
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 94449
รายชื่อครู
รายชื่อครูปีการศึกษา 54 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 94923
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188 KB 93933
วิเคราะห์ผู้เรียน(ทบ.ลีลา 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 94026
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 93859
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 93894
สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 93877
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 93888
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 93873
เรียนร่วม-เทคโนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 93843
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 93875
พัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 93863
การงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 93873
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 93861
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรโครงงานสุขศึกษา แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 93840
เกียรติบัตรเรียนร่วมการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 93837
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 93866
เกียรติบัตรตอบปัญหาภาษาอังกฤษ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 93819
เกียรติบัตรการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 93858
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.42 KB 93655
แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.27 KB 93655
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.89 KB 93644
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 93675
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 93694
บทความวิจัย (Research Article) เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.26 KB 95387
วิจัยในชั้นเรียน อ.ทิพภวัน สายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.61 KB 93777
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 93934
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.1 KB 93938
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 94854
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.75 KB 93914
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.23 KB 93964
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 93935
รายงานผลการพัฒนาคุรภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 94067
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 98143
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 94304
สัญลักษณ์โรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 21.37 KB 93992