โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 29589
บันทึกผลหลังการสอน(ฉบับปรับปรุงใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 48455
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 48608
48230
ตัวอย่างแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.31 KB 48301
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48513
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ข้อมูล 26 มิ.ย. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 48171
สมุดบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.13 KB 48508
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48256
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48549
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 48186
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.09 KB 48426
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 48208
ฟอร์มแผนการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.88 KB 48303
รูปแบบโครงการปี 55
รายงานสรุปโครงการรูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 48315
โครงการปฎิบัติธรรมปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 209.5 KB 48326
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 48594
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 48178
รายชื่อครู
รายชื่อครูปีการศึกษา 54 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 48172
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188 KB 48531
วิเคราะห์ผู้เรียน(ทบ.ลีลา 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 48502
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48556
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48196
สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48232
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48407
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48597
เรียนร่วม-เทคโนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48336
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48514
พัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48155
การงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 48481
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48208
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรโครงงานสุขศึกษา แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48411
เกียรติบัตรเรียนร่วมการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48202
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48553
เกียรติบัตรตอบปัญหาภาษาอังกฤษ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48462
เกียรติบัตรการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48480
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.42 KB 48455
แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.27 KB 48217
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.89 KB 48412
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 48181
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 48253
บทความวิจัย (Research Article) เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.26 KB 48386
วิจัยในชั้นเรียน อ.ทิพภวัน สายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.61 KB 48177
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48336
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.1 KB 48399
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 48328
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.75 KB 48471
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.23 KB 48514
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48347
รายงานผลการพัฒนาคุรภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 48560
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 48537
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 48301
สัญลักษณ์โรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 21.37 KB 48573