โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์มเอกสารทางวิชาการ
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 29594
บันทึกผลหลังการสอน(ฉบับปรับปรุงใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 19.1 KB 48463
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210.5 KB 48613
48232
ตัวอย่างแพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.31 KB 48303
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48517
รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ข้อมูล 26 มิ.ย. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 48173
สมุดบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 90.13 KB 48511
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48259
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.22 MB 48556
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 48188
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.09 KB 48428
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี กศ.1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.76 KB 48210
ฟอร์มแผนการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 305.88 KB 48310
รูปแบบโครงการปี 55
รายงานสรุปโครงการรูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 48318
โครงการปฎิบัติธรรมปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 209.5 KB 48329
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.5 KB 48596
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 198 KB 48180
รายชื่อครู
รายชื่อครูปีการศึกษา 54 Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 48174
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน 55 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188 KB 48534
วิเคราะห์ผู้เรียน(ทบ.ลีลา 54) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 48504
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556
ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48558
สุขศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48198
สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48235
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48409
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48599
เรียนร่วม-เทคโนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48338
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48516
พัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 48157
การงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.67 MB 48483
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 48210
เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปี2556 จ.เพชรบุรี
เกียรติบัตรโครงงานสุขศึกษา แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48413
เกียรติบัตรเรียนร่วมการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48204
เกียรติบัตรหนังสือเล่มเล็ก แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48555
เกียรติบัตรตอบปัญหาภาษาอังกฤษ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48464
เกียรติบัตรการงานอาชีพฯ แข่งขันงานศิลปฯ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48482
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.42 KB 48457
แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์ แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.27 KB 48219
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.89 KB 48414
อื่นๆ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 48183
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 48255
บทความวิจัย (Research Article) เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา พุทธศักราช 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.26 KB 48388
วิจัยในชั้นเรียน อ.ทิพภวัน สายทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.61 KB 48179
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48338
สารสนเทศโรงเรียนปี2556 (1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.1 KB 48401
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 48330
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.75 KB 48473
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.23 KB 48516
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48349
รายงานผลการพัฒนาคุรภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 48562
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 840.05 KB 48539
รายงานสรุปผลการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานของเขตตรวจราชการที่ 2 (ภาคผนวก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 48303
สัญลักษณ์โรงเรียน GIF Image ขนาดไฟล์ 21.37 KB 48576