โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 25ุ63
 
 ระดับชั้น  ชาย  หญิง  รวม  จำนวนห้อง
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 66 39 105 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 40 40 80 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 45 59 104 3 ห้อง 
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 151 138 289 9 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  40 29 69 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5   37 29 66 3 ห้อง 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 29 27 56 3 ห้อง 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 106 85 191 9 ห้อง 
 รวมทั้งสิ้น  257 223 480 18 ห้อง