โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และมีคุณธรรมจริยธรรม สู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

            ๑.  จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ มีทักษะและ มีคุณธรรม จริยธรรม

            ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

            . บุคลากรและผู้เรียนยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

            ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีความเป็นพลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีทักษะการดำรงชีวิตสู่มาตราฐานสากล