โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนดงตาลวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เด่นดีด้วยวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง