โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

ประวัติ ที่ตั้ง

สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

                 โรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบล งิ้วราย อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์  15000  โทรศัพท์ 036-781052    E-mail dongtan1@hotmail.com ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปสู่ชนบทของกรมสามัญศึกษา โดยจังหวัดลพบุรีได้พิจารณา ให้ใช้ที่ดินของกรมศาสนา มีพื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจากนายพราว  อ่วมเพ็ง อดีตกำนันตำบลงิ้วราย ร่วมกับ นายดำรง สุทธิโยธิน ศึกษาธิการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายสมมิตร  สกุลศักดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลตะลุงรวมทั้งคหบดีและชุมชนในท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โรงเรียนมีห้อง จำนวน 5 ห้องเรียนและปรับปรุงบริเวณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

                โรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2521  มัธยมศึกษาชั้น ม.1 มีนักเรียนจำนวน 85 คน และชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 52 คน รวมจำนวนนักเรียนในปีแรกทั้งหมด 137 คน แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียนชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ทั้งหมด 8 คนมีนักการภารโรงจำนวน 1 คน โดยมีนายเจริญ  วรรลยางกูร  เป็นผู้บริหาร คนแรก  มีผู้บริหารมาแล้ว  11  คน  ปัจจุบัน จ่าสิบเอก จตุรงค์ กุลแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นับรวมถึงปีการศึกษา 2562  เป็นเวลา 48 ปี


ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ              จรดกับ สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย
ทิศใต้                  จรดกับ สวนเกษตร

ทิศตะวันออก        จรดกับ ถนนสายลพบุรี - บ้านแพรก
ทิศตะวันตก          จรดกับ ชุมชนบ้านดงตาล/แม่น้ำลพบุรี

                       โรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซึ่งการสร้างหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดถือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก พูด คิด ทำ ในสิ่งที่ดีสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผลเมืองที่ดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                         ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาการศึกษา โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนคู่ขนานการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนร่วมพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ( Health Literacy ) ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นคือ คนไทยต้องมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิต สังคม และปัญญาที่เป็นพื้นฐานต่อการนำไปสู่การดูแลชีวิตตนเอง และครอบครัวอย่างพอเพียง