โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงเรียนดงตาลวิทยา
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงเรียนดงตาลวิทยา
ข้อมูลจำนวนบุคลากรโรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา 2563

ประเภท / ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา          
  •  ผู้อำนวยการ
- - 1 - 1
  •  รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- - - - -
รวม - - 1 - 1
2. ผู้สอนมัธยมศึกษา          
  •  ครูระดับมัธยมศึกษา
- 22 3 - 25
  •  ครูอัตราจ้าง(สอนมัธยม)
   (สัญญาตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป)
- 2 - - 2
    - ครูต่างชาติ - - - - -
รวม - 24 3 - 27
3. บุคลากรสายสนับสนุน          
-  เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - - 1
-  ลูกจ้างประจำ 2 - - - 2
-  ลูกจ้างชั่วคราว 1 - - - 1
-  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม - 1 - - 1
รวม 3 2 - - 5
รวมจำนวนบุคลากร
ณ วันที่ 1 ก.พ. 64
3 26 4 - 33