โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
       อัตลักษณ์       
ยิ้มไหว้  ทักทายกัน

 
        เอกลักษณ์       
รักสะอาด  มารยาทงาม