โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (216ค)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523-2524
งบประมาณ : 3,300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (216ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535-2536
งบประมาณ : 7,427,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกึ่งชั่วคราว-คหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 780,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม แบบ 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 3,976,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนชาย 2-3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543 , 2545
งบประมาณ : 210,000 , 189,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 189,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : วิหารหลวงพ่อรอด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 1,300,550
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 190,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู หลังที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 208,000
เพิ่มเติม..