โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12  ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล
ครู คศ.1